article banner
Fiscaal Hamsteren

Fiscaal Hamsteren

Fiscaal Hamsteren

Covid-19. Als onderdeel van het Solidariteitspakket heeft de overheid een noodpakket aan fiscale steunmaatregelen afgekondigd voor ondernemers. Zij kunnen fiscale tegemoetkomingen ontvangen om hun personeel in dienst te houden. Dit om de onderneming voort te zetten in een periode dat de activiteiten geminimaliseerd zijn. Deze tegemoetkomingen gelden in principe voor de maanden april tot en met juni 2020. Belangrijk voor de overheidskas is dat niet iedere ondernemer begint met het fiscaal hamsteren van al deze tegemoetkomingen. De ondernemingen die niet in de problemen komen zouden gewoon belasting moeten blijven afdragen.

Dit neemt niet weg dat fiscale verlichting hard nodig is voor vele ondernemers op Curaçao. Hierbij zijn niet alleen de tegemoetkomingen uit het noodpakket van belang. Ondernemers kunnen ook stil staan bij andere fiscale oplossingen. Hierna volgen een aantal belangrijke aandachtspunten.

Betalingsregelingen
Ondernemers kunnen problemen hebben om opgelegde belastingaanslagen te betalen. Indien de Covid-19 uitbraak betalingsproblemen veroorzaakt, kan bijzonder uitstel van betaling worden gevraagd bij de Ontvanger. Hier kan ook een betalingsregeling worden overeengekomen of een lopende betalingsregeling worden opgeschort. Dit uitstel van betaling betekent geen afstel. Er zal op een later tijdstip moeten worden betaald waarvoor  afspraken met de Ontvanger moeten worden gemaakt.

Naast deze belastingaanslagen zijn er ook belastingen die de ondernemer zelf op aangifte dient te betalen. Dit zijn bijvoorbeeld de winst-, loon- en omzetbelasting. Indien hier betalingsproblemen ontstaan, kan ook actie worden ondernomen.

Ontheffing van afdracht van sociale premies
Voor ondernemers in aangewezen hard getroffen sectoren wordt een ontheffing verleend van de afdracht van de werkgeversbijdrage van sociale premies van in totaal 9,5%. De ontheffing ziet op de werkgeversbijdrage Algemene Ouderdomsverzekering  (9%) en Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (0,5%). Als voorwaarde wordt gesteld dat de werkgever het loon van de werknemer blijft doorbetalen. Ontheffing is mogelijk voor de tijdvakken april, mei en juni 2020. De aangiften moeten wel worden ingediend. De aangiften en afdrachten van maart moeten, tot op heden, normaal worden voldaan. De aangewezen sectoren zijn voornamelijk in de hospitality sector, waaronder  accommodatiegelegenheden zoals hotels, congrescentra, evenementen, horecagelegenheden, recreatie, uitgaansgelegenheden, schoonheidssalons, reisbranche, autoverhuurbedrijven, carwash en transport (taxi’s, schoolbussen, tourbussen en openbaar vervoer).

Ontheffing van afdracht van omzetbelasting
Voor de hierboven aangewezen sectoren geldt een ontheffing van afdracht van omzetbelasting voor de maanden april, mei en juni 2020. Wel dient de aangifte omzetbelasting  te worden ingediend. De omzetbelasting die niet wordt afgedragen, dient wel in de aangifte te worden vermeld. Deze maatregel zal naar verwachting weinig effect hebben, aangezien weinig of geen omzet wordt gerealiseerd. Een andere kanttekening is dat diensten zoals openbaar vervoer en schoolbussen reeds vrijgesteld zijn van de omzetbelasting waardoor zij ook geen voordeel hebben van deze maatregel. Een uitdaging wordt het straks voor de belastingdienst om geen naheffingsaanslagen op leggen naar aanleiding van de ingediende aangiften. Hoe kan de belastingdienst immers  vaststellen of de ondernemer inderdaad tot de aangewezen sector behoort?

Boetes en bezwaarschriften
Indien belastingschulden niet tijdig zijn betaald, zullen voorlopig geen boetes worden opgelegd. Let wel, de verplichting om de aangifte tijdig in te dienen blijft bestaan. Dit betekent dat alsnog een boete voor het niet indienen of te laat indienen van de aangifte kan worden opgelegd. Deze kan oplopen tot 2.500 gulden.

De termijn om bezwaar te maken tegen een aanslag is verlengd met 2 maanden tot 4 maanden. Deze verlenging geldt voor aanslagen die zijn opgelegd respectievelijk worden opgelegd tussen 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020. Let op, er dient naast een bezwaarschrift ook afzonderlijk om uitstel van betaling bij de Ontvanger te worden verzocht.

Invoerrechten en omzetbelasting
Voor essentiële goederen geldt een tijdelijke vrijstelling voor de omzetbelasting en invoerrechten. Het gaat hierbij om goederen die benodigd zijn om Covid-19 tegen te gaan, zoals handschoenen van latex en siliconen, (hand)desinfectiemiddelen, schoonmaakalcohol (70% of meer), thermometers, mondkapjes- en maskers. In principe gelden deze maatregelen van 1 april tot en met 30 juni en kan mogelijk met 3 maanden worden verlengd. Bij een doorverkoop van deze goederen door een ondernemer dient wèl omzetbelasting in rekening te worden gebracht.

Terugvragen van omzetbelasting
Geen  onderdeel van het Solidariteitspakket is de mogelijkheid die al in de wet is opgenomen om omzetbelasting terug te vragen. Omzetbelasting kan worden teruggevraagd in geval van oninbare debiteuren. Wanneer de debiteur de factuur niet heeft betaald en niet zal betalen, dan kan de omzetbelasting worden teruggevraagd. Het verzoek om teruggaaf dient uiterlijk binnen 2 maanden wanneer de vordering op de debiteur oninbaar is geworden, te worden ingediend.

Winstbelasting
De deadline voor het indienen van de voorlopige aangifte winstbelasting 2019 was 31 maart 2020. De definitieve aangifte winstbelasting 2019 dient, indien uitstel wordt verleend, uiterlijk 31 december 2020 te worden ingediend. Het is raadzaam om goed naar de jaarrekening 2019 te kijken om te beoordelen of de verschuldigde winstbelasting 2019 kan worden verminderd. Gedacht kan worden aan waardering en fiscale behandeling van bijvoorbeeld voorraden, bedrijfsmiddelen, voorzieningen en debiteuren.   Besparen op te betalen winstbelasting is zeker voor het jaar 2020 van groot belang. Het is daarom raadzaam voor de ondernemer deze onderwerpen tijdig met zijn belastingadviseur te bespreken.

 

Door Lennart Huijsen, partner en belastingadviseur bij Grant Thornton, email lennart.huijsen@cw.gt.com en Tess de Breet, senior belastingadviseur bij Grant Thornton, e-mail tess.de.breet@cw.gt.com.

Related content